Search

Články

   Minimalizovat

Uspokojení je zárodkem budoucího neúspěchu


Jiří Cienciala

 Manažerem roku 2008 se stal generální ředitel Třineckých železáren Jiří Cienciala. Rozhovor s ním přinášíme v následujících řádcích....
 

Uspokojení je zárodkem budoucího neúspěchu
Jiří Cienciala

Manažerem roku 2008 se stal generální ředitel Třineckých železáren Jiří Cienciala. Rozhovor s ním přinášíme v následujících řádcích.
Když jste si na Žofíně přebíral cenu Manažera roku 2008, vypadalo to, že Vás toto ocenění překvapilo. Co podle Vás v rozhodování hodnotitelů rozhodlo a čeho si Vy sám na sobě a své práci nejvíce ceníte?
Pokud vím, tak člen Národní komise Bohuslav Holub prohlásil, že mé vítězství v soutěži ovlivnily dva faktory, a to ryze vlastní české know-how řízení úspěšné fi rmy a moje angažovanost v řadě profesních organizací. Má práce mi přináší uspokojení z toho, že se mohu občas ohlédnout a vidět, že moje úsilí nebylo zbytečné. Na druhé straně, když je nějaký problém úspěšně vyřešen, musím okamžitě hledat a řešit další, pokud člověk nechce zakrnět a také proto, že uspokojení je zárodkem budoucího neúspěchu.
Ve světě vládne ekonomická krize, Vy jste ale na tiskovém brífi nku po vyhlášení výsledků mluvil o tom, že Třinecké železárny tato situace nezaskočila, protože jste byli na problémy připraveni. Jak je možné se na takovou extrémně nepříznivou situaci připravit?
Ocelářství je obor, který postihují pravidelné ekonomické cykly, takže podobnou, i když ne tak intenzivní, situaci jsem se svými spolupracovníky již několikrát zažil, a již na pozici generálního ředitele nebo na jiných postech. Poslední nejvážnější situace nastala přesně před deseti lety. Tehdejší globální krize ocelářství smetla i některé fi rmy, které jsme si brali v minulosti za vzor. Také české hutnictví zažívalo v roce 1999 velmi těžké časy. My jsme však připravili systém konsolidace celého podniku a v tomto problematickém období se nám povedlo vytvořit zisk jako jedinému českému ocelářskému podniku. Ostatním velkým fi rmám musel tehdy k přežití vydatně pomoci stát. Dnes se nám tyto zkušenosti velmi hodí.
Společnost Třinecké železárny letos slaví 170 let své existence a titul Manažera roku pro jejího ředitele je tak vlastně i dárkem k tomuto výročí. Co podle Vás stojí za dlouhodobou stabilitou společnosti a jejími úspěchy v posledních letech?
V první řadě to je sladění cílů všech zainteresovaných – akcionářů, managementu, zaměstnanců, a v neposlední řadě i našich partnerů. V roce 2000 jsme nastartovali novou dlouhodobou strategii založenou na zvyšování užitné hodnoty našich výrobků a její řízení v budovaných výrobkových řetězcích. Za deset let se nám v tomto směru poměrně daří. Vybudovali jsme řadu fi nalizačních zařízení a také jsme získali v akvizicích několik fi rem, které zhodnocují třineckou ocel ve fi nálních výrobcích, jako jsou trubky, pružiny, šrouby, tažená ocel a další.
Monolitický podnik, jak jste ho znali v osmdesátých a začátku devadesátých let minulého století tak přerostl ve fl exibilní skupinu fi rem kolem Třineckých železáren a Moravia Steel, která je schopna reagovat daleko lépe jak na vysoké a stále rostoucí nároky svých zákazníků, tak i na měnící se podmínky na světových trzích.
 
Co pro Vás bude prioritou v řízení společnosti v příštích měsících a letech?
Letos oslavujeme stosedmdesáté výročí. Mým velkým zadostiučiněním bude, když Třinecké železárny oslaví i výročí stoosmdesáté a následující a budou přitom přinejmenším tak úspěšné jako doposud. Proto musíme připravit novou generaci, a to nejen manažerů a špičkových odborníků, ale zejména odborně zdatných a na svou práci dobře připravených pracovníků pro naše provozy. Jen takovým způsobem budeme schopni naplnit misi naší společnosti, která zní „společně pro příští generace.“
Vzpomenete si na své nejtěžší manažerské rozhodování?
Opravdu těžké je, když musím udělat rozhodnutí, které postihne také zaměstnance fi rmy. Pokud bych se ale nerozhodoval ihned, mohla by být situace v krátké době ještě složitější a s horšími důsledky pro fi rmu i pro naše lidi. Obecně je velmi těžké někomu, kdo na dané situaci nenese podíl viny, ublížit. Zvlášť v našem regionu, kde jsou Třinecké železárny dominantním zaměstnavatelem a kde se shání práce jen velmi ztěžka. To mě vždy velmi mrzí, ale vím, že nemůžu jednat jinak.
A vybavíte si naopak, co Vám ve Vaší kariéře udělalo největší radost?
Překonání globální deprese v hutnictví, která nás postihla v letech 1998 až 1999. Na tuto dobu, i když byla složitá – sám jsem tomu říkal „cesta údolím smrti“ – velmi rád s odstupem času vzpomínám. Věřím, že když mi položíte podobnou otázku za několik let, vzpomenu období současné krize. A možná se budete divit, velkou radost mi loni udělalo narození mé první vnučky.
V podstatě celá Vaše kariéra je spjata s hutnictvím a Třineckými železárnami. Neměl jste někdy chuť přejít do jiného oboru?
Předtím, než jsem se stal generálním ředitelem Třineckých železáren, jsem ve společnosti řídil útvar robotizace a také celostátní projekt robotizace a automatizace hutnictví a těžkého strojírenství. Vyzkoušel jsem si také vedení strojírenské společnosti, která je součástí naší skupiny, takže o vedení společností v jiném oboru určitou představu mám. Ale jako místní rodák jsem se železárnami spjatý a jsem na to, že se můžu podílet na jejich úspěchu, velmi hrdý.
Co byste vzkázal dalším manažerům v České republice, aby byli úspěšní a rozvíjeli své společnosti?
Mnohdy vám na vaše rozhodnutí nebude stačit žádná manažerská příručka, ani žádná škola. V těchto situacích musíte použít přirozený instinkt a jednat jako správný hospodář. A také si pamatujte, že po žádné ráně nesmíte zůstat na zemi, ale vždycky se musíte zvednout a jít dál. Musíte dávat najevo vnitřní nadšení a zapálení pro věc, i když vám osobně nemusí být v dané chvíli zrovna do zpěvu.

Shlédněte rozhovor s Jiřím Ciencialou na
http://www.ct24.cz/ekonomika/51882-manazerem-roku-2008-je-generalni-reditel-trineckych-zelezaren/

 

Třinecké železárny

Třinecké železárny v Třinci patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Byly založeny v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský.

Třinecké železárny jsou dnes hutním podnikem s uzavřeným hutním výrobním cyklem, jejichž hlavní výrobní program tvoří dlouhé válcované výrobky. Změna politického systému v Československu v roce 1989 vedla k postupné privatizaci Třineckých železáren. V roce 1991 byly Třinecké železárny převedeny na státní akciovou společnost. V průběhu let 1994–1996 byla kapitálová účast státu v železárnách postupně snižována. Od roku 1996 jsou Třinecké železárny zcela odstátněny a jejich majoritním vlastníkem je akciová společnost Moravia Steel.

Součástí skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL jsou další dceřiné společnosti, které vznikly v průběhu procesu restrukturalizace TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a také nové akvizice. Mezi nejvýznamnější patří Energetika Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a. s., Slévarny Třinec, a. s., Refrasil, s. r. o., Řetězárna, a. s., Sochorová válcovna TŽ, a. s., Ferromoravia, s. r. o. a Vítkovice Válcovna trub a.s.

Třinecké železárny se chtějí zařadit se mezi vyspělé evropské průmyslové podniky. Základem pro splnění tohoto úkolu je dlouhodobá tradice hutní výroby a um lidí, kteří si předávají hutnické řemeslo z generace na generaci.

Mise

Třinecké železárny, a.s., jsou akciovou společností, ve které se spojují zájmy vlastníků, managementu a zaměstnanců. Svými aktivitami naplňují vizi o vyspělém průmyslovém podniku vycházející z dlouholetých tradic hutnictví.

Společnými silami chtějí uvádět do života misi: „Společně pro příští generace“

 

Firemní kultura
Chceme-li, aby se nám naše pracovní úsilí vracelo v podobě úspěchů, musíme v rámci společné práce sdílet také společné hodnoty, které cestu k úspěchu lemují. Zaměstnanci TŽ, a.s. se ztotožňují s následujícími přístupy a snaží se je uplatňovat ve své každodenní práci.
• Orientace na zákazníka
• Partnerské a alianční myšlení
• Trvalé rozvíjení důvěry
• Důslednost, plnění dohod
• Předvídavost, inovace
• Podnikatelský duch, akční orientace
• Trvalé zlepšování procesů a výkonů
• Otevřenost změnám, flexibilita
• Týmová práce
• Sdílení znalostí a zkušeností
• Kompetentní otevřenost a srozumitelnost v komunikaci
• Vědomí společné zodpovědnosti za úspěch

http://www.manazerroku.cz/materialy/MR2008_Bulletin_3.pdf
http://www.trz.cz/oskd/39554A9A2D3F62D0C125707C001D320D
http://www.trz.cz/jobd/020F41B67658D06BC125707E004666AE

 Written By: Čejková
Date Posted: 21.2.2011
Number of Views: 4651

Return

top of page