Search

Struktura programu

   Minimalizovat

Program InterLeader®

 

PŘÍLEŽITOSTI – ZMĚNA – STRATEGIE – INOVACE – VŮDCOVSTVÍ PRO OBNOVENÝ RŮST
Ondřej LANDA (Inventa), jeho hosté a partneři

 
Brožura programu ke stažení zde  
 
 

Modul 1: Transformační vůdcovství, účinné vedení změn v turbulentním prostředí

Modul 2: Inventika a nové příležitosti růstu : Efektivní strategický tým a inovace - od tvůrčích námětů k vyladěné týmové akci

Modul 3: Strategické vůdcovství, tvorba vítězné konkurenční strategie

Modul 4: Strategické scénáře – umění řídit z budoucnosti

Modul 5: Kreativní marketingové strategie, konkurenční výhoda příští generace

Modul 6: Strategické řízení lidských zdrojů, rozvoj lidského potenciálu firmy

Modul 7: Formování proinovační kultury a vedení ke špičkovým výkonům

Modul 8: Autentická procesní organizace - inovativní, procesně řízená zákaznicky orientovaná firma

Modul 9: Virtuální síťová organizace: Digitalizace procesů, e-Strategie, e-Business

Modul 10: Řízení inovací, transformační projekty – systém Socrates

 

 
 
 

Modul 1:Transformační vůdcovství, účinné vedení změn v turbulentním prostředí

Martin Gebauer, místopředseda představenstva a generální ředitel, České radiokomunikace
Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie
Petr Choulík, předseda představenstva a generální ředitel Linde Gas
Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa

Brožura programu ke stažení zde  

PROGRAM

 
 • Transformační vůdcovství v akci : Ondřej Landa, Inventa
 • Vůdcovství pro náročné podmínky / časy
  • Úběžníky změny – strhující vize a hořící půda pod nohama
  • Víra v budoucnost – posilování morálky týmu – vedení příkladem
 • Vůdcovské desatero : vzory a hodnoty, autentické vůdcovství 5. úrovně
 • Transformační vůdcovství v 3D : od kvality ke špičce
 • Stephen Covey a jeho Principles of Leadership Excellence
 • Co je bez chvění, není pevné – Tomáš Halík o transformačním vůdcovství
 • Od The Linde Spirit k High Performance Organisation – proměny Linde Gas CZ (Petr Choulík)
 • Strategické a podnikatelské vůdcovství (Ivan Pilný)
 • Lokální“ manažer jako lídr ve velkém nadnárodním koncernu (Ľubomír Páleník )
 • Vůdcovství pro náročné situace / extrémní výzvy – inspirace  z antarktických a himalájských expedic
 • Psychologie zvládání náročných změn, posilování resilience (odolnosti a pružnosti)
 • Autenticita, integrita, důvěryhodnost – klíčové předpoklady vedení změn (3 nezbytné a postačující podmínky Carla Rogerse) 
 

Hodnota programu : Co si účastníci odnesou

 
 • koncept rozvoje transformačního vůdcovství pro vlastní organizační jednotku / podnik
 • profesní a existenciální sebereflexi v roli transformačního vůdce, stanovení konkrétních cílů a parametrů žádoucího výkonového chování
 • seznámení s klíčovými koncepty transformačního vůdcovství (J. Collins, S. Covey, W. Bennis, C. Rogers, R. Greenleaf)
 • poznání zákonitostí formování vztahů založených na důvěře a autentické spolupráci
 • uvědomělá volba žádoucí vůdčí orientace a promyšlení účinných hodnotových postojů
 • techniky cíleného profilování vůdčí osobnosti a transformačního stylu vedení
 • strukturované sebepoznání vybraných osobnostních dimenzí a struktury vlastního vůdčího potenciálu
 • inspirace od výrazných vůdčích osobností
 • osobní rozvojový plán
 • praktická doporučení pro zvládání náročných změn
  
Registrace
 

Modul 2: Efektivní strategický tým a inovace – od tvůrčích námětů k vyladěné týmové akci

 

Zuzana Hulínská, manažerka programů, Inventa
Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa
Dorotea Vejmelková, partnerka, DesignSkola
Bohdan Zronek, ředitel, JE Temelín ČEZ

  Brožura programu ke stažení zde  

V modulu se účastníci naučí:

 
 • úspěšně řešit i velmi obtížné problémy současného krizového období a proměňovat je v příležitosti pro rozvoj svého podniku i svých způsobilostí,
 • systematicky vést proces týmového řešení problému od jeho strukturované analýzy přes generování inovativních řešení až k jejich rozpracování do implementační podoby a získání aktivní podpory realizátorů,
 • důsledné dělbě rolí v řešení problémů, která zaručuje vysokou efektivnost tvůrčí týmové práce usilující o přeměnu hrozeb a rizik v perspektivní příležitosti,
 • vytvářet společnou platformu a osvojit si sdílený jazyk pro efektivní týmové přístupy k zakládání a realizaci rozvojových projektů,
 • osvojit si aktivně Inventics ToolBox - ucelenou metodiku (‚technologii') řešení problémů − soubor nástrojů a technik řízené tvořivosti a týmové efektivnosti,
 • zásadně zvýšit efektivnost porad a účinně zvládat názorové různice při řešení složitých problémů ve vypjaté atmosféře týmů pod tlakem,
 • vytvářet konsensus a commitment členů týmů pro angažovanou implementaci,
 • aplikovat projektový přístup k účinné implementaci inovací a řízení změn
 

Formát programu:

 
Tematické zaměření programu je dáno charakterem problémů, které účastníci předloží − problémy stabilizace a posílení tržní pozice, odkrývání a uvolňování rezerv, prohlubování součinnosti v dodavatelských řetězcích, optimalizace procesů, zvyšování motivace zaměstnanců, prohlubování vztahu zaměstnanců k podniku a rozvoje firemní kultury, urychlování klíčových inovačních / strategických projektů, rozvoje vůdcovství apod. Například:
 
 • jak odlišit vlastní podnik od konkurentů na trzích v recesi
 • jak zvýšit loajalitu zákazníků a získat zákazníky konkurentů
 • jak minimalizovat negativní důsledky smršťování podniku a propouštění pracovníků
 • jak urychlit inovační projekty a snížit rizika jejich neúspěchu
 • jak optimalizovat / inovovat firemní procesy
 • jak zapojit zákazníky do strategických rozvojových projektů
 • jak posílit a vyladit týmovou práci jako základ soustavného zlepšování procesů
 • jak propojit tvůrčí potenciály a dodat tak nové podněty inovacím
 • jak odhalit, resp. účinně využít příležitosti pro vytváření nových hodnot pro současné a budoucí zákazníky
 • jak motivovat pracovníky k vysokým výkonům a probudit jejich tvůrčí iniciativu
 • jak co nejdříve odhalit talenty a budoucí šampióny inovací
 • jak pro podnik získat a udržet špičkové pracovníky
 • jak účinně rozvíjet vůdcovství na všech úrovních v organizaci
 • jak si osvojit moderní informační technologie a změnit informační chování zaměstnanců
 • jak zlepšit vztah zaměstnanců k majetku podniku
 • jak dodat novou energii projektům kaizen, kanban, 5S, 6 sigma
 • jak vyladit spolupráci v celém dodavatelském řetězci, apod.
 
Registrace
 
 

Modul 3: Strategické vůdcovství, tvorba vítězné konkurenční strategie

 

Gabriel Berdár, investor, podnikatel, konzultant, dř. generální ředitel Xerox, Dell, předseda představenstva Český Telecom
Jiří Cienciala, senátor, vládní zmocněnec pro SM, Ústecký a KV kraj, člen dozorčí rady Třinecké železárny, a.s.
Petr Karásek, interim manager, vicepresident České asociace interim managementu, generální ředitel Tatra Trucks (2013-2015)
Ondřej Landa, vedoucí partner, INVENTA, spol. s r.o.
Ivan Pilný, ministr financí ČR, předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR, dř. GŘ Microsoft, Český Telecom

  Brožura programu ke stažení zde    

Hodnota programu : Co si účastníci odnesou

 

Tvorba strategie a rozvoj strategického myšlení na všech úrovních organizace patří k hlavním výzvám a úkolům lídra v éře permanentních změn.

 • turbulentní prostředí - interakční strategie - dynamická konkurenční výhoda
 • strategické myšlení, strategické vůdcovství a strategický diskurs
 • strategie a inovace business modelu
 • redefinice a operacionalizace poslání a vize společnosti, motto, strategické metriky
 • strategické vůdcovství jako proces učení
 • tvorba strategie a umocnění klíčových způsobilostí firmy
 • metody strategické analýzy podnikatelského systému podniku
 • strategická architektura – strategický rámec rozvoje společnosti
 • strategické mapování, strategic scorecard
 • rozvinutí firemní strategie do systému strategického plánování
 

STRATEGICKÉ METODY V AKCI

 
 • klíčové způsobilosti, unique value proposition
 • analýza hybných sil rozvoje v oboru (4Cs, PESTEL)
 • Porterova analýza konkurenční situace
 • situační a akční SWOT analýza
 • Prahaladův kříž – nový business model
 • analýza strategií konkurentů - 3 úrovně, metoda 3P
 • TOWS analýza klíčových konkurentů
 • podnikatelské portfolio - výrobky a obory
 • poziční strategie
 • strategický rámec rozvoje podniku
 • strategický plán – jeho složky a vazby
 
Registrace
 
 

Modul 4: STRATEGICKÉ SCÉNÁŘE – UMĚNÍ ŘÍDIT Z BUDOUCNOSTI

 
Stanislav Bruna, předseda představenstva a generální ředitel, MERO
Ondřej Landa, vedoucí partner, INVENTA, spol. s r.o.
Petr Míkovec, předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ Nová energetika, a.s. a investiční fond Invencapital
Ladislav Možný, viceprezident pro strategii a rozvoj, AXA, výkonný ředitel pro strategii T-Mobile ČR, a.s. [2009-2014]
  Brožura programu ke stažení zde    

Hodnota programu : Co si účastníci odnesou

 

Cílem je aktivní osvojení metody strategických scénářů jako nástroje tvorby interakční podnikatelské strategie

 • Prognostické scénáře jako nástroj strategického plánování v podnikatelské praxi
 • Projekt Management Futures 2018
 • Scénáře kvalitativní a kvantitativní
 • Jak zapojit lidi do tvorby a realizace strategií firmy
 • Strukturování a definice oblasti podnikání pro zpracování scénáře
 • Klíčové strategické otázky
 • Deskriptory vývoje, alternativní projekce, jistoty a nejistoty
 • Matice konzistencí a volba svazků hypotéz
 • Dramaturgie rušivých událostí a techniky hodnocení a řízení rizik
 • Interpretace strategických scénářů s rušivými událostmi
 • Vytvoření ekonometrických modelů trhu na základě scénářů
 • Základní a alternativní strategická rozhodnutí
 • Interakční strategie firmy
 • Založení strategického informačního systému (systému včasného varování)
 


STRATEGICKÉ SCÉNÁŘE

 
 • jsou věrohodné obrazy relevantních alternativních budoucností vývoje
 • společenského a podnikatelského prostředí a jejich dopadů na vybranou oblast podnikání
 • vznikají jako konzistentní svazky hypotéz o významných vývojových trendech
 • slouží jako východisko pro zpracování interakčních strategií, které jsou vhodnou odezvou firmy na možné budoucnosti
 • umožňují „řídit z budoucnosti“ (backcasting) : porozumět trendům a jejich vzájemné závislosti, vytvořit smysluplné obrazy budoucnosti a rozvinout strategie budující konkurenční výhodu pro tyto scénáře

Program InterLeader v tomto modulu představí alternativní metody tvorby strategických scénářů :

 • kvantitativní – kvalitativní - literární
 • induktivní - deduktivní
 • explorativní - normativní – odvozené

Podnikové aplikace scénářů se budou opírat o výsledky mezinárodního projektu Management Futures 2018, do kterého se v ČR zapojilo 26 generálních ředitelů
 

 
Registrace
 

 

Modul 5: Kreativní marketingové strategie, konkurenční výhoda příští generace

 

Pavel Bobošík, prezident Ekran, OAO Novosibirsk, Sahm (1991-2008)
Tomáš Budník, předseda představenstva a generální ředitel O2; Luboš Čipera, generální ředitel MEDIATEL
Josef Havelka, marketingový ředitel Česká spořitelna, dříve prezident, Leo Burnett CEE
Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa

 Brožura programu ke stažení zde  

Hodnota programu : Co si účastníci odnesou

 

 

Program stojí na čtyřech pilířích :
1) KONCEPTY KREATIVNÍHO STRATEGICKÉHO MARKETINGU
2) METODY STRATEGICKÉHO MARKETINGU
3) ZKUŠENOSTI ŠPIČKOVÝCH LÍDRŮ MARKETINGU
4) ICT A INOVACE OBCHODNÍCH MODELŮ (inspirační návštěva ve Vodafone OneNet centru)

I. Ondřej LANDA : Strategická orientace firmy, dimenze a disciplíny strategického marketingu
- Být první volbou zákazníků
- disciplíny a mechanismy strategického marketingu
- jedinečná hodnota, marketingová strategie založená na hodnotě
- konkurenční výhoda nové generace : integrace – kolaborativní inovace – sítě vědomostí – fokus (umocnění zdrojů)
- kontextuální a prediktivní marketing, gamification
- kultura totální orientace na zákazníka

II. Josef HAVELKA : Strategický marketing – klíč ke konkurenční výhodě nové generace
- anatomie úspěchu v globální ekonomice
- trendy, které definují budoucí příležitosti
- zákazník nové generace
- pozornost, rychlost, důvěra – strategické diferenciátory pro 2010s
- kreativita v businessu – jak ji proměnit v klíčovou způsobilost
- marketing a inovace
 

 Formát programu:

 

 III. Ondřej Landa     - Metody strategického marketingu
  -  Tvůrčí segmentace - analýza potřeb, hodnot a očekávání zákazníků
  -  Diferenciační portfolio – diferenciátory strategické a taktické, kritické a podpůrné faktory
  -  Unique value proposition / Unique selling proposition
  -  Modelování zákazníků a konkurentů
  -  Kaskádová analýza
  -  Komparativní analýza marketingového mixu
 
IV. Pavel Bobošík – Kreativní design jako páteř marketingové strategie
-    jak se etablovat na trhu, jak spoluvytvářet trh
-    designový marketing jako páteř a kotva obchodního úspěchu
-    proaktivní design jako klíčová marketingová způsobilost (tandem Pavel Bobošík – Rony Plesl)
-    marketing založený na jedinečné hodnotě : z dodavatele partnerem (unique design capability jako klíč k úspěchu)
-    jak se prosadit jako obchodní a marketingový partner velkých světových korporací
-    komplexní servis a logistická podpora zákazníků aneb end-to-end solutions v nápojovém a restauračním businessu
-    globální rozměr úspěchu : kdo není připraven sloužit všude, nemá šanci

V. ICT a inovace obchodních modelů @ Vodafone (orientační téma)
- Vodafone ČR : vize, strategie 2015-2020
- Perspektivy vývoje telekomunikačních služeb / offerings
- Konvergence a integrace síťových služeb
- Big Data v akci : Kontextuální a prediktivní marketing @ Vodafone
- Bezpečnost, ochrana uživatelů, business a regulace
 

 
Registrace
 
 

 

Modul 6: Strategické řízení lidských zdrojů, rozvoj lidského potenciálu firmy

 

Ondřej Landa, vedoucí partner, INVENTA
Vladimír Piskáček, ředitel redakcí, Vydavatelství Economia
Petr Pokorný, personální ředitel, Masarykova univerzita Brno, dříve výkonný ředitel pro lidské zdroje CEE Walmark, sanofiaventis, Zentiva
Martina Šmidochová, personální ředitelka, Dimension Data, Microsoft (2002-2011) jednatelka a majitelka Conectio Sales2Win
Mgr. Gabriela Tamchynová, personální ředitelka, Vydavatelství Economia
David Vrba, COO – výkonný ředitel, Zátiší Group, generální ředitel, 3M Česko (2009-2014)

Brožura programu ke stažení zde    

Hodnota programu : Co si účastníci odnesou

 

 Účastníci získají ucelený koncept a soubor nástrojů podporujících strategické řízení lidských zdrojů a rozvoj lidského potenciálu společnosti. Konkrétní způsoby a nástroje vedení a řízení lidí ke špičkové výkonnosti budou zasazeny do komplexního modelu transformace podnikové kultury. Osou programu je koncept zákaznicky definovaných standardů výkonu a rozvoje způsobilostí jako účinného nástroje formování strategické konkurnční výhody. 

 

 Program:

 

 Ivan BALOGH

 • Rozvoj lidského kapitálu jako páteře neustále obnovované konkurenční výhody lídra trhu
 • Strategie a lidské zdroje v praxi společnosti Plzeňský Prazdroj-SABMiller
 • Personální ředitel jako autentický partner mezinárodního vrcholového managementu
 • Jak v Plzeňském Prazdroji rozvíjíme špičkové světové koncepty a projekty v oblasti řízení lidských zdrojů

Ondřej LANDA

 • Proměny v pojetí lidského potenciálu
 • HR Business Model – inovativní pohledy na strategické řízení lidských zdrojů
 • Human Power Index – jak měřit úroveň rozvoje lidského potenciálu firmy
 • Transformační model rozvoje podnikové kultury
 • Důvěra – klíčová dimenze formování, rozvoje a uvolňování lidského potenciálu organizace
 • HR Unique Value Proposition – interakční model pro řízení talentů
 • Zákaznické standardy výkonu a rozvoje způsobilostí

Petr POKORNÝ

 • Specifika (strategického) řízení lidských zdrojů v mezinárodních korporacích – zkušenosti z Hartmann-Rico, Barum Continental, Zentiva sanofi-aventis a Walmark
 • HR – strategický partner v procesu akvizic a transformací
 • Lidský potenciál ve firmách (spolu)řízených finančním investorem
 • Řízení talentů a personalistika v high-tech oborech
Martina ŠMIDOCHOVÁ
 • Moderní personalistika – best practices
 • Systémy na podporu personální práce a umocnění lidského potenciálu organizace
 • Personál a rozvoj vztahů se zákazníky a partnery
 • Rozvojové projekty a iniciativy ve společnosti Microsoft
   

 

 
Registrace
 
 

Modul 7: FORMOVÁNÍ PROINOVAČNÍ KULTURY A VEDENÍ KE ŠPIČKOVÝM VÝKONŮM

 

Jiří Cienciala, senátor, člen dozorčí rady, Třinecké železárny
Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ ESCO
Hana Krbcová, generální ředitelka, ČEZ Korporátní služby (2012-2015)
Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa
Vladimír Piskáček, ředitel divize Redakce, Vydavatelství Economia

 Brožura k programu ke stažení zde ...   

PROGRAM

 Účastníci získají ucelený koncept a soubor nástrojů podporujících vedení transformace podnikové kultury. Analytické nástroje pomohou stanovit cíle žádoucího rozvoje firemní kultury. Strukturované sdílení zkušeností z mateřských firem účastníků a generálních ředitelů – tvůrců kultury špičkových společností poskytne bohatou inspiraci.
 

 • Program InterLeader a firemní kultura – východiska a inspirace
  • model rozvoje výkonové kultury
  • kleště změny
  • transformační vůdcovství
  • od Way of Doing k Way of Being
  • kultura důvěry
 • Rozvoj výkonové kultury v tradičních korporacích a nových dynamických podnicích
 • Vedení prostřednictvím hodnot
 • Podniková kultura : organizační kontext a vztahový model
 • Vzorové transformační projekty a zkušenosti z revitalizace firemní kultury
  • ČEZ ICT Services, ČEZ Korporátní služby
  • Vydavatelství Economia
  • Johnson & Johnson
  • The Linde Spirit
  • Třinecké železárny
 • Změna firemní identity : cílové dimenze a mechanismy změny
 • Kultura a vůdcovství
Registrace
 
 

Modul 8: AUTENTICKÁ PROCESNÍ ORGANIZACE - INOVATIVNÍ, PROCESNĚ ŘÍZENÁ ZÁKAZNICKY ORIENTOVANÁ FIRMA

 

Ondřej Landa, vedoucí partner, INVENTA
Marián Marek, generální ředitel, spolumajitel, PosAm-T-Mobile
Ivan Souček, předseda dozorčích rad, Čepro a MERO, předseda představenstva a generální ředitel, Česká rafinérská (2002-2011)
Miloš Štěpanovský, ředitel JE Dukovany, ČEZ, a.s.
Jiří Václavík, výkonný ředitel, Divize Automotive, Gumotex, generální ředitel, ISS Indet Safety Services (1999-2013

Brožura k programu ke stažení zde...  

Hodnota programu : Co si účastníci odnesou

 

 

AUTENTICKÁ PROCESNÍ ORGANIZACE – KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC
 • Procesně řízená zákaznicky orientovaná firma
 • Procesní týmy jako správci, strážci, tvůrci a inovátoři procesů
 • Vlastnictví procesů, role, klíčové způsobilosti a zákaznické stan dardy výkonového chování

 

POJETÍ ŘEŠITELSKÉHO WORKSHOPU
Vysoce interaktivní, individuální i týmové sdílení praktických procesních zkušeností, úspěchů i neúspěchů, záměrů a vizí

 • Páteří programu je „inventí“ koncept autentické procesní organizace – od „standardní“ procesně řízené firmy se liší tím, že vlastníky procesů jsou týmy – party lidí, kteří fungují jako skuteční, autentičtí správci, strážci, spolutvůrci a inovátoři svěřených procesů.
 • Ambicí autentické procesní organizace je vytvářet ve všech procesech jedinečnou hodnotu pro zákazníky – požadavky na výkonnost procesů proto definuje důraz na inovace a vysoké zákaznicky orientované standardy výkonu a rozvoje způsobilostí vlastníků.
 • V podání generálních/výkonných ředitelů program nabízí možnost zevrubného poznání přístupu špičkových podniků k vysoké výkonnosti procesů a tvorbě unikátní zákaznické hodnoty : vůdčí inovační firmy 3M, přední české IT firmy Adastra Group, společnosti Johnson & Johnson - světového lídra v oboru zdravotnických prostředků, Třineckých železáren a Jaderné elektrárny Temelín.
 • Spektrum praktických zkušenosti obohatí i představení procesních přístupů mateřských organizací účastníků.
 • Tvůrčí řešitelskou dimenzi programu představuje rozvinutí modelu zákaznických, strategických a inovačních standardů výkonu a rozvoje způsobilostí jako klíč k získání současné i budoucí konkurenční výhody.


 

Registrace
 
 

Modul 9: VIRTUÁLNÍ SÍŤOVÁ ORGANIZACE : DIGITALIZACE PROCESŮ, eSTRATEGIE, eBUSINESS

 

Jiří Devát, majitel, DEVAT Innoware, s.r.o., generální ředitel, Cisco Systems (2011-2014), generální ředitel, Microsoft ČR (2000-2006)
Zdeněk Havelka, jednatel a majitel, A-21, s.r.o.
Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa, s.r.o.
tanislav Kůra, majitel a jednatel, Rivendel, s.r.o., Chief Data Officer, O2 (2014-2015)
Eduard Míka, investor, člen dozorčí rady Netrail Holding a Internet Mall
Ivo Němeček, technický ředitel, Cisco Systems CR
Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems CR

Brožura k programu ke stažení zde ...  

POJETÍ VÝCVIKOVĚ ŘEŠITELSKÉHO PROGRAMU

 

 

Akční workshop : Interaktivní, týmové sdílení praktických zkušeností, úspěchů i neúspěchů, záměrů a vizí

 • Rámec : koncepty, modely, metody a nástroje rozvoje eFirmy a formování odpovídající eStrategie v pojetí Ondřeje Landy
 • Páteř: unikátní zkušenosti, strategie a vize rozvoje virtuální síťové organizace a inovativních e-businessových aplikací v podání Jiřího Deváta (Cisco Systems) a Mariána Mareka (PosAm-Slovak Telekom)
 • Inspirace: osobní zkušenosti a vize Kamila Čermáka a Jana Červinky, kteří se svými partnery a spolupracovníky vedli své firmy (Adastra, ČEZ) k řadě průlomových inovací na platformě automatizovaných a informatizovaných procesů
 • Řešení: definice eProjektů a priority formování eFirmy na základě výsledků Net Readiness analýzy podle metodiky Cisco System
 • Praxe - Best Practice: Studijní a inspirační návštěva v ústředí společnosti Cisco Systems

 

POSLÁNÍ AKČNÍHO INOVAČNÍHO WORKSHOPU
Internetizace, digitalizace, virtualizace prostupuje všechny procesy a redefinuje tak zásadním způsobem modely podnikání firem i jejich vnitřní operační modely. Vyžaduje to i nové pochopení procesní organizace a změnu myšlení všech zaměstnanců.
Aplikace Net Readiness analýzy umožní definovat transformační projekty jako páteř nové e-Strategie podniku.
Zkušenosti světových a tuzemských lídrů v oblasti internetizace a jejích strategických i operačních aplikací – společností Cisco Systems, Adastra, PosAm v podání jejích vrcholových manažerů – plasticky přiblíží nároky na řízení rozvojových procesů v globální síťové ekonomice.


 

Registrace
 
 
 

Modul 10: Řízení inovací, řízení změn, transformační projekty – systém Socrates

 
Ondřej Landa, vedoucí partner, INVENTA, spol. s r.o.
Luboš Pavlas, generální ředitel, Elektrárna Chvaletice a.s.
Libor Sehnal, personální ředitel, AGC Flat Glass Czech
Roman Týc a/nebo další představitelé projektu Paralelní polis
Brožura k programu ke stažení zde ...

POSLÁNÍ ŘEŠITELSKÉHO WORKSHOPU

 

Vysoce interaktivní, individuální i týmové sdílení praktických inovačních a transformačních zkušeností, úspěchů i neúspěchů, záměrů a vizí
Rámec : interaktivní koncept inovačního procesu a transformace firemní identity v pojetí Ondřeje Landy
Páteř : unikátní procesní zkušenosti, strategie a vize výrazných osobností - lídrů špičkových společností: Luboše Pavlase, generálního ředitele Czech Coal, a.s. a Libora Sehnala, personálního ředitele AGC Flat Glass Czech, a.s.
Inspirace : osobní inovační a transformační zkušenosti účastníků
Řešení : týmové zpracování modelu transformace firemní identity jako učící se společnosti 

 

STRUKTURA WORKSHOPU

 
 • Systémy řízení průlomových a zdokonalujících inovací ve světových podnicích
 • Praktické nástroje podněcování inovační aktivity zaměstnanců
 • Rozvoj proinovačního stylu vedení
 • Akční model formování vitální organizace
 • Konkrétní postupy a techniky řízení transformace firmy
 • Formování nové identity inovativní organizace
 • Řízení změn prostřednictvím projektů
 • InnoWiz – systém řízení inovací ve společnosti AGC Flat Glass Czech
 • Inovace zdroj motivace a rozvoje lidí
 
Registrace
 
 

 

top of page