AGILNÍ VŮDCOVSTVÍ PRO 20. LÉTA

Understanding Future Leadership Transformation


Projekt #InterLeader * INVENTA–SILICON VALLEY Program In Strategy & Leadership je unikátní: přináší koncentrované strategicko-inovační know-how a podněty k rozvoji klíčových vůdčích způsobilostí, které účastníkům pomohou být ve svých organizacích spolutvůrcem konkurenční výhody příští generace. Ve dvacátých letech 21. století, v éře digitální transformace, která stále rychleji proměňuje tradiční poměry ve firmách a organizacích. Inspiraci proto čerpáme v kalifornském Silicon Valley u průkopníků digitalizace a nových modelů podnikání, forem práce a tvorby inovací.

Tvůrci budoucí konkurenceschopnosti jsou především nositelé jedinečných znalostí a způsobilostí, unikátního know-how, lidé se svébytnou představou o své roli v organizaci, o prostoru pro svou iniciativu, uplatnění a rozvíjení své kreativity, o podmínkách pro svoji práci. Jsou sebevědomí, rozhodní, nezávislí, vysoce motivovaní dynamickými výzvami a příležitostmi. Takové osobnosti jsou zvyklé pracovat v autonomním režimu, řídí se samy v rámci dohodnutých vizí, výkonových cílů, pravidel a hodnot, aktivně se sami ujímají rozmanitých vůdčích rolí podle povahy výzev, kterým čelí.

Způsoby vedení takových osobností a agilních týmů z nich složených, i celá firemní kultura, se musí s předstihem proměnit a přizpůsobit tomuto trendu doby. Prosazují se agilní organizace, které dokáží účinně uvolnit a využít potenciál agilních lidí – spíše partnerů, než zaměstnanců. To vyžaduje moderní, v budoucnosti předjímavě zakotvené vedení lidí a vůdcovské způsobilosti nového typu.

KLÍČOVÉ TEZE MODULU

Vůdcovství sloužící [Servant Leadership] ... vrcholový manažer neuspěje jako oslnivý Lídr, který charismaticky diktuje budoucí směřování firmy a dohlíží na dosahování cílů, které sám stanoví. Formální vůdčí pozice se stále více naplňuje „službou“, tj. podporou kompetentních, iniciativních, vnitřně motivovaných a tvořivých spolupracovníků, kteří se aktivně podílejí na tvorbě vize a strategie.

Vůdcovství založené na vzájemné důvěře ... důvěra je základním předpokladem agilní týmové spolupráce a iniciativního přístupu k rozvoji firmy I k řešení každodenních situací. Důvěra je hlavní esencí pro klíčové výzvy agilního vůdcovství: angažovanou podporu změn a dosahování autentických partnerských vztahů. S důvěrou stojí a padá jakákoli kreativní práce v podmínkách nejistoty.

Vůdcovství již není čistě výsadou vedoucích pracovníků ... leadership je nyní nutný na všech úrovních. V agilních organizacích se iniciativní, sebemotivovaní lidé - bez ohledu na svoji formální pozici - spontánně ujímají vůdčích rolí tak, jak to situace a výzvy vyžadují a umožňují. Lídři se tak prosazují na všech úrovních, vůdcovství je přirozeným způsobem existence každého agilního jedince.

Vůdcovství vytvářející úrodné podmínky pro inovace ... hravost je předpokladem kreativity, ochota pracovat s rizikem vede k inovacím. Leader nového střihu vytváří atmosféru, kde nejistota nevede nutně ke strachu, společně s druhými povzbudivě rozvíjí nevyzrálé myšlenky a hypotézy.

Silicon Valley jako symbol dovednostní ekonomiky: trvalé zaměření na rozvoj týmů a jejich klíčových schopností a dovedností. Důraz na celoživotní  zdělávání a každodenní rozvoj znalostí, schopností a dovedností nezbytných pro budoucí úspěch.

Agilní lídr vyhledává a rozvíjí talenty, osobnosti s vůdčím potenciálem, které vychovávají další lídry. Opravdový vůdce je „posedlý“ talenty, obklopuje se jimi, nabízí podněty a podmínky pro jejich práci a rozvoj, inspiruje se jejich myšlenkami, společně s nimi vytváří vize pro budoucnost a podporuje je při jejich uskutečňování.

Obsah modulu

 • Singularity University, Google, Cisco, HPE, Microsoft, Steve Jobs, Elon Musk, Ray Kurzweil, Stanford A. Agilní firmy a New Leadership Challenge

 • Rozvoj agilního vůdcovství jako (osobní) výzva

 • Sebepojetí lídra, dimenze vůdcovství - sebereflexe

 • Case HP: Rules of the Garage, The HP Way, HP Invent – The Way we get things done, HPE Technology innovation that fosters business transformation

 • Nový přístup k vedení talentů
 • Podoby angažovanosti na různých stupních organizace
 • Podmínky pro rozvoj vůdcovství na všech úrovních
 • Transformační vůdcovství v 3D: Od kvality ke špici (Good to Great)
 • Transformační vůdcovství založené na principech a hodnotách
 • Autenticita, integrita, důvěryhodnost, racionální optimismus – klíčové předpoklady vedení změn
 • Vůdcovství v různorodých situacích
 • Vůdcovství podporující proinovační kulturu
 • Přehled oblastí, které musí projít významnými změnami, jako odezvou na výzvy digitalizace, povaha změn v každé z nich

Co se v rámci modulu naučíte

 • V jakých rolích se prosazují vůdčí osobnosti v agilních organizacích, které reagují na výzvy a příležitosti digitální transformace

 • Jak uvolnit a umocnit na maximum výkonový a tvůrčí potenciál spolupracovníků a partnerů

 • Jak úspěšně čelit náročným výzvám transformačního vůdcovství

 • Jak nastavit efektivní model spolupráce s externími subjekty včetně akademické sféry a investory

 • Jak přistupují špičkové agilní organizace k tvorbě vize a k jejímu osvojení
 • Jak poznat a posoudit své silné a slabé stránky a proměnit je v rozvíjení vůdčích způsobilostí zítřka
 • Jak zpracovat osobní rozvojový plán agilního lídra A jaké existují metody (sebe)rozvoje vůdčích způsobilostí
 • Jak si aktivně osvojit 3 nezbytné a postačující podmínky rozvíjení důvěry a autentické spolupráce
 • Jak vhodně zvolit styl vedení účinný v aktuální situaci
 • Jaké metody vedou k budování agilní kultury, angažovaného výkonu a produktivní inovační iniciativy spolupracovníků