AGILNÍ FIRMA, ROZVOJ ORGANICKÉ PROINOVAČNÍ KULTURY


Budoucí podobu podnikání určují dva převratné trendy : využití příležitostí, které přináší digitální transformace, a akcelerující inovace, soutěž o exponenciální inovace otevírající zcela nové trhy a modely podnikání. Průkopníky těchto změn jsou firmy a inovativní subjekty, které se od zavedených společností odlišují ve všech směrech - nejen svými výsledky, ale především unikátní schopností přitáhnout talentované, vysoce motivované, kreativní osobnosti, vytvořit pro ně inspirující a podpůrné prostředí, propojit je do týmů a sítí až fanaticky oddaných inovativním vizím. Vzniká tak svébytná proinovační kultura, která výrazně odlišuje agilní firmy od tradičních podniků a organizací. 

KLÍČOVÉ TEZE MODULU

Firemní kulturu chápeme jako soubor hodnot, principů, zásad, norem, vzájemných očekávání, představ, způsobů chování, sdělování, vztahů a spolupráce, které lidé v podniku sdílejí bez ohledu na jejich formální úpravu a v jejich duchu uvědoměle nebo neuvědoměle jednají. Povahu firemní kultury určuje to, v co lidé věří a jak se chovají.

“Culture eats strategy for breakfast” – téměř magická myšlenka připsaná respektovanému teoretikovi podnikatelského řízení Peteru F. Druckerovi v roce
2006 Markem Fieldsem, budoucím generálním ředitelem společnosti Ford Corp., podtrhuje klíčový význam organizační kultury pro rozvoj a  onkurenceschopnost
firmy.

Firemní kulturu lze a je třeba kultivovat a rozvíjet, firemní kulturu nelze „řídit“. Firemní kultura vyvěrá z autentických vnitřních motivací lidí, jejich bytostných hodnotových orientací a svébytných vzájemných vztahů. To platí svrchovanou měrou pro agilní firmy, pro které pracují lidé samostatní,
sebemotivovaní, ztotožnění se společnou vizí, uvažující a jednající jako lídři vlastního výkonu i týmů, ve kterých působí.

Firemní kultura je katalyzátorem, hybnou silou i odrazem, produktem všech aktivit, procesů, diskusí, rozhodnutí, vztahů a událostí ve firmě. Prostupuje všemi organizačními úrovněmi a projevuje se v kolektivní chování, firemních symbolech, rituálech, tradovaných příbězích a legendách.

V agilních firmách se utváří „organická“ firemní kultura. Vyrůstá ze sebeřízení lidí, kteří uvažují a jednají jako správci, strážci, tvůrci a inovátoři
procesů a projektů, se kterými jsou spjati. Vedení agilních firem využívá tento jedinečný lidský potenciál pro rozvoj podnikání, vytváří prostor pro podnikatelské záměry a iniciativy iniciované zdola („intrapreneurship“), investuje zdroje do jejich realizace, rozvíjí organizaci „na míru“ spontánních lídrů – tvůrců budoucnosti.

Firemní kultura je sociální, emociální realita; není to záměrně vytvořený a manažersky „formátovaný“ organizační konstrukt. Utváří se a proměňuje s velkou autonomií a spontaneitou. Je sociálním fenoménem, který se posiluje a vyvíjí kolektivním životem, učením a vývojem a často kritickými událostmi. Může být v souladu se strategickými aspiracemi a vizí firmy a působit jako mocná hybná síla jejich dosažení. Nebo naopak může působit dysfunkčně, někdy dokonce jako největší bariéra rozvoje firmy.

Firemní kultura má řadu vrstev – od vnějších estetických a „hygienických“ projevů přes povahu vztahů a způsobů jednání s partnery, přes vnitroorganizační poměry všeho druhu, k pracovním režimům, rituálům a udržovaným tradicím, charakteristickému jazyku až k hodnotám a motivacím, kterými se řídí jednání lidí.

Autentické, skutečné hodnotové orientace lidí – nikoli formální, vedením podniku oficiální deklarované hodnoty určují povahu firemní kultury.

Strategie, kultura a klíčové způsobilosti tvoří vzájemně propojený celek. Jejich úroveň determinuje výkonnost firmy a její schopnost rozvíjet konkurenční výhody příští generace.

Dynamicky se rozvíjející firmy v Silicon Valley bez ohledu na jejich velikost a tržní hodnotu spojuje až urputná snaha uchovat a rozvíjet vitální startupovou
kulturu.

Pivotálním bodem každé firemní kultury je důvěra, do níž se promítá kvalita všech vztahů, hodnotových postojů a motivací uvnitř organizace i vůči vnějším partnerům.

Obsah modulu

 • Firemní kultura jako páteř rozvoje firmy, organizační kontexty

 • Pojetí a vrstvy firemní kultury („onion model“)

 • Digitální transformace a agilní firma

 • Organická proinovační kultura agilní firmy

 • Formování kultury špičkových výkonů - model InterLeader®

 • Výkonový profil kultury podniku – orientační diagnostika

 • Model rozvoje výkonové kultury, kleště změny

 • Kotterův model řízení změn

 • Vztahový profil firemní kultury – orientační diagnostika

 • Vedení prostřednictvím hodnot, charta rozvoje vůdcovství (Leadership Charter)

 • Od Way of Doing k Way of Being

 • Metody a cesty pro posílení důvěry jako klíčového pilíře firemní kultury

 • Akční model formování vitální inovativní organizace (agilní stavy, mechanismy změny)

 • Konkrétní postupy a techniky posilování kultury agilní firmy

 • Jak kalifornské firmy přistupují k vytváření proinovační kultury se startupovým duchem

 • Příklady projektů řízeného rozvoje firemní kultury (InBev, Linde Gas)

 • Praktické zkušenosti z poakviziční integrace firemních kultur (HPCompaq-DEC-EDS, Mercury Interactive)

 • Metoda SocratesSM – projekt rozvoje firemní kultury

Co se v rámci modulu naučíte

Účastníci získají ucelený koncept a soubor nástrojů podporujících kultivaci a transformaci podnikové kultury v duchu organické kultury agilní firmy. Analytické nástroje pomohou stanovit cíle žádoucího rozvoje firemní kultury. Strukturované sdílení zkušeností z mateřských firem účastníků a generálních ředitelů – tvůrců kultury špičkových společností poskytne
bohatou inspiraci.

 • Jak cíleně dynamizovat firemní kulturu

 • Jak spojit digitální transformaci s utvářením organické agilní kultury

 • Jak posilovat agilní stavy a mechanismy rozvoje firemní kultury

 • Jak uvést do souladu firemní vizi, strategii a hodnoty firmy

 • Jak pracovat s hodnotami lidí, zejména lídrů a kultivovat agilní organickou kulturu

 • Jak operacionalizovat firemní hodnoty a měřit jejich osvojování

 • Jak kultivovat vztahy založené na důvěře při využití tří Rogersových principů (respekt, empatie, integrita)

 • Jak se inspirovat z best practices a zkušeností kalifornských firem při kultivaci agilní startupové organizační kultury