TVORBA INTERAKTIVNÍ STRATEGIE PRO ÉRU DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE


Tvorba strategie a rozvoj strategického myšlení na všech úrovních organizace patří k hlavním výzvám a úkolům lídra v éře permanentních disruptivních změn a digitální transformace.

KLÍČOVÉ TEZE MODULU

20. léta budou érou neustále zrychlujících změn v důsledku exponenciálního šíření průlomových inovací ve všech oblastech podnikání. Digitální transformace se stane vše prostupující normou. Podniky již nevystačí s degenerovaným strategickým plánováním založeným na budoucí aproximaci minulých trendů. Neobejdou se bez dynamické interaktivní strategie.

Taková strategie je zpracována jako variantní – předjímá alternativní scénáře vývoje podnikatelského a společenského prostředí a nabízí adekvátní odezvu na rychle se měnící vývoj. Interaktivní strategie je soubor dynamicky provázaných strategických odezev doprovázených systémem včasného varování (early warning systém), resp. předstihové signalizace změn, které mohou vyžadovat přechod k alternativním strategiím.

Interaktivní strategie je zakotvena v budoucnosti, není pouhou extrapolací minulých business plánů, jejich projekcí do budoucnosti. Je základním nástrojem „řízení z budoucnosti“.

Strategie je promyšleným, systémově provázaným svazkem strategických cílů. Jejich prostřednictvím firma usiluje o uskutečnění své podnikatelské vize. Stanovení vize naplňující poslání firmy (mission statement) je klíčovou součástí tvorby strategie.

Strategické cíle postihují všechny oblasti rozvoje firmy, jsou parametrizovanou definicí všech podstatných změn, které je nutno uskutečnit pro naplnění strategické aspirace firmy. Jejich logika a vzájemná podmíněnost („architektura“) je vyjádřena strategickým rámcem, resp. strategickou mapou

Strategie musí jasně definovat, jak firma dosáhne udržitelné konkurenční výhody příští generace. Konkurenční výhoda je dána schopností firmy nabídnout budoucím zákazníků jedinečnou („neodmítnutelnou“) hodnotu (unique value proposition) a získat je pro ni.

Schopnost vytvářet a na trhu úspěšně udržet jedinečnou hodnotovou propozici je výsledkem klíčových způsobilostí firmy (core competences). Klíčové způsobilosti jsou zdrojem a hybnou silou firemní konkurencechopnosti. Jsou to ony kvality, které ve svém souhrnu činí firmu výjimečnou, jedinečnou, obtížně napodobitelnou. Jejich rozvoj a účinné využití je základní výzvou kvalitní firemní strategie.

Tvorba strategie bude zmařenou investicí úsilí, času a zdrojů, pokud nedefinuje nové obchodní modely (modely podnikání, business models). Musí být predikcí na strategicky relevantní období, ve kterém skoro jistě dojde k převratným (disruptivním) změnám. Ty vytvoří podmínky pro průnik nových obchodních modelů.

Obsah modulu

 • Přelomové prostředí, digitální transformace - interakční strategie – dynamická konkurenční výhoda
 • Strategické vůdcovství jako proces učení
 • Základní dimenze a koncepty strategického řízení
 • Strategické myšlení, strategický diskurs ve firmě
 • Strategické inovace, nový strategický prostor
 • Strategie jako inovace business modelu
 • Redefinice a operacionalizace poslání a vize společnosti
 • Motto, strategické metriky
 • Tvorba strategie a umocnění klíčových způsobilostí firmy
 • Metody strategické analýzy podnikatelského systému podniku
 • Strategická architektura – strategický rámec řízení rozvoje společnosti
 • Strategické mapování, strategic scorecard
 • Rozvinutí firemní strategie do systému strategického plánování
 • Implementace strategie, účinná exekuce
 • Strategie a firemní kultura, lidský potenciál

Co se v rámci modulu naučíte

 • Jak strukturovat a rozvíjet strategické myšlení ve firmě
 • Jak přistoupit k tvorbě strategie – strategie explorativní nebo normativní ?
 • Jak parametrizovat strategickou aspiraci firmy a firemní identitu
 • Jak přistoupit k definici a rozvíjení klíčových způsobilostí jako zdroje a hybné síly konkurenceschopnosti
 • Jak se odlišit od konkurentů, jak připravit neodmítnutelnou hodnotovou propozici (UVP)
 • Jak zpracovat komplexní strategickou analýzu konkurenčního prostředí, které metody a postupy při tom používat
 • Jak hledat a strukturovat nový strategický prostor a inovativní obchodní modely
 • Jak rozlišovat a designovat firemní strategie mnoha typů a úrovní
 • Jak zpracovat strategický rámec rozvoje firmy jako souhrnný koncept a východisko projektového řízení změn a realizace strategických cílů

 • Jakými nástroji podpořit účinnou exekuci firemní strategie
 • Jak připravit strategii pro potřeby krizového řízení