STRATEGICKÉ SCÉNÁŘE – UMĚNÍ ŘÍDIT Z BUDOUCNOSTI


Strategické řízení v disruptivním prostředí exponenciálních inovací a změn neustále
umocňovaném digitální transformací všech podnikatelských a správních procesů nutno
praktikovat jako řízení z budoucnosti. Strategické scénáře, tedy scénáře vývoje podnikatelského prostředí jsou účinným nástrojem poznávání a strukturace dynamických trendů pro praktické potřeby tvorby interakčních strategií a strategického řízení rozvoje podniku.

KLÍČOVÉ TEZE MODULU

Strategické scénáře jsou vnitřně konzistentní komplexní obrazy možného (plausibilního) vývoje okolního podnikatelského a širšího společenského prostředí.

Jsou to věrohodné predikce relevantních alternativních budoucností vývoje společenského a podnikatelského prostředí a jejich dopadů na vybranou oblast podnikání.

Vznikají jako konzistentní svazky hypotéz o významných vývojových trendech.

Slouží jako východisko pro zpracování interakčních strategií, které jsou vhodnou odezvou firmy na možné budoucnosti.

Umožňují „řídit z budoucnosti“ (backcasting) : porozumět trendům a jejich vzájemné závislosti, vytvořit smysluplné obrazy budoucnosti a rozvinout
strategie budující konkurenční výhodu pro tyto scénáře.

Strukturují strategický informační systém, „kalibrují“ přelomové hodnoty klíčových trendů vyjádřených adekvátními strategickými indikátory.

Umožňují rozvinout systém předstihové signalizace, resp. včasného varování (early warning system) jako základ pro rozhodování o přechodu na záložní strategické varianty.

Obsah modulu

 • Strategické scénáře jako nástroj tvorby strategií a strategického plánování

 • Typologie scénářů, možnosti jejich využití v podnikatelské praxi

 • Scénáře kvalitativní a kvantitativní

 • Strukturování a definice oblasti podnikání pro zpracování scénáře

 • Klíčové strategické otázky

 • Deskriptory vývoje, alternativní projekce, jistoty a nejistoty

 • Matice konzistencí a volba svazků hypotéz

 • Dramaturgie rušivých událostí a techniky hodnocení a řízení rizik

 • Interpretace strategických scénářů s rušivými událostmi

 • Vytvoření ekonometrických modelů trhu na základě scén

 • Základní a alternativní strategická rozhodnutí

 • Interakční strategie firmy

 • Založení strategického informačního systému (systému včasného varování)

Co se v rámci modulu naučíte

 • Jak strukturovat a rozvíjet strategické myšlení ve firmě

 • Jak strategické scénáře zapojit do tvorby interakční podnikatelské strategie

 • Jak zpracovat a interpretovat kvalitativní scénář ve dvou strategických dimenzích

 • Jak zpracovat a interpretovat kvantitativní scénář o devíti strategických deskriptorech

 • Jak navrhnout a profilovat strategické alternativy a propojit je do interakční strategie firmy

 • Jak definovat specifickou hodnotovou propozici (UVP) pro základní strategické varianty

 • Jak vymezit klíčové způsobilosti, které vymezují a odlišují jednotlivé strategie

 • Jak zapojit lidi do tvorby a realizace strategie firmy