INVENTIKA PRO AGILNÍ TÝMY A DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI


Inventika ® je účinný metodický koncept řízené tvůrčí práce agilních týmů. Sdílený způsob myšlení a konstruktivní komunikace, lingua franca účinné partnerské součinnosti v agilních organizacích.

Od roku 1988 ji trvale rozvíjíme v mnoha inovovaných výukových a poradenských aplikacích v předních českých a slovenských podnicích a špičkových programech pro vrcholové manažery.

Silnou stránkou inventické metody je provázaný soubor praktických nástrojů (´toolkit´), které operacionalizují všechny fáze řešitelského procesu od analýzy a vymezení problému, přes formulaci tvůrčích námětů na řešení, jejich rozvíjení k aplikovatelným akčním ideám, vytváření skupinového konsensu a aktivní podpory jejich realizaci. Inventika ® umožňuje účinné překonávání názorových různic a řešení vznikajících a potenciálních konfliktů.

Účastníci programu si Inventiku ® osvojují při řešení reálných problémů vlastních organizací.

KLÍČOVÉ TEZE MODULU

Pro každou fázi týmového tvůrčího řešení problému Inventika® nabízí účinné nástroje, techniky, režimy, které zprostředkují vysokou efektivnost týmové práce,  inovativnost dosaženého řešení a angažovaný konsensus na podporu jeho realizace

Každé inventické řešení problému důsledně dodržuje dělbu rolí : Facilitátor - Vlastník problému (“klient”) - Inspirátoři

Za proces (postup řešení) odpovídá facilitator, kterého všichni respektují

V daném okamžiku má inventické zasedání jediného vlastníka problému – všichni pro něj pracují a respektují jeho meritorní volby

Platí zásada produktivní komunikace : nejdříve titulek, poté pozadí

Pro fázi tvorby nových námětů platí zásada : Žádná omezení, žádná autocenzura !

 • Každá idea má hodnotu a může se rozvinout do hodnotné inovace
 • Inventika® zajišťuje konstruktivní součinnost při rozvíjení tvůrčích námětů, pozitivní myšlení v celém procesu

Akční myšlenky umožňují rozvoj slibných idejí/konceptů do praktických řešení

Koncept a techniky násobného vlastnictví problému zajišťují konsensuální angažované přístupy k sdílenému řešení a jeho ralizaci

Testem kvality řešení je jeho originalita, atraktivita pro vlastníka problému a uskutečnitelnost

Obsah modulu

 • Paralelní myšlení a dělba rolí v agilním týmu
 • Osobitá inventická facilitace
 • Inventická analýza a zadání problému (1-pager)
 • Inventická redefinice problému
 • Techniky vysoce produktivní týmové práce
 • Kreativní úlety – jak je zužitkovat a navodit
 • Volba vhodného rozvojového námětu
 • Konstruktivní odezva
 • Násobné (rozložené) vlastnictví tématu / problému a rychlé utváření konsensu

 • Akční, angažovaná implementace

 • Inventický řešitelský harmonogram

Co se v rámci modulu naučíte

 • Jak zlepšit komunikaci v obtížných a potenciálně kontroverzních situacích

 • Jak si osvojit a dodržovat inventické role zaručující vysokou účinnost tvůrčí
  týmové práce

 • Jak umocnit (mezi)týmovou spolupráci

 • Jak si osvojit a šířit pozitivní myšlení a za všech okolností zvolit konstruktivní přístup

 • Jak tvořivě přistoupit k řešení složitých nebo zacyklených problémů

 • Jak efektivně dospět ke konsensu a angažované, agilní implementaci zvoleného řešení

 • Jak eliminovat neproduktivní debaty a žvanění

 • Jak soustředit pozornost na jádro problému a nezabíhat do podružností

 • Jak překonávat názorové různice

 • Jak se vyhnout zbytečným konfliktům a zvládnout destruktivní ego výrazných osobností